BASES PROMOCIONALS MORITZ 7 

“MORITZ 7 DURANT UN ANY”

(Promoció exclusiva per a majors de 18 anys)

 


La promoció: CERVESES MORITZ, S.A. (d’ara endavant, Moritz), societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45334, foli 198, secció 8, full B 187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i amb domicili social a la Ronda Sant Antoni, 39, 08011 de Barcelona (Espanya), sorteja premis relacionats amb Moritz 7. El premi es donarà de manera directa mitjançant la mecànica de moment guanyador, mitjançant un sorteig virtual.

 

1.- Durada


La promoció actual començarà el 13 de juliol del 2022 i acabarà el 19 de juliol de 2022. No obstant això, cerveses Moritz es reserva el dret d’anul·lar, escurçar, modificar o prorrogar la promoció en cas que ho consideri necessari. 

 

2.- L’àmbit territorial serà Catalunya


3.- La participació a la promoció té caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de la presentació d’aquestes bases. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat, ja que la promoció és exclusiva per a persones majors de 18 anys.

 

1.- MECÀNICA PROMOCIONAL:


(Promoció exclusiva per a majors de 18 anys)

Podrà participar en el sorteig qualsevol particular, major de 18 anys, que compleixi la següent mecànica:

Seguir el compte @moritzbarcelona.
Posar like a la publicació del sorteig.
Mencionar a un/a amic/ga en la publicació (no serà vàlid mencions repetides a un mateix usuari o a comptes no reals. Si es dona el cas, es declararan nuls i s’eliminarà el participant del sorteig)
Un cop s’hagi fet el sorteig s’enviarà missatge directe al guanyador amb la informació sobre el lliurament del premi i les instruccions per rebre’l. 

Cada menció vàlida donarà dret a una única participació en el sorteig corresponent. No s’estableix cap limitació en el nombre de participacions per usuari. 


2.- PREMIS:


S’atorgarà un total de 12 packs de 24 unitats de Moritz 7 a la persona guanyadora.

Moritz es reserva el dret de substituir o modificar el premi esmentat anteriorment en el cas que s’alterin les condicions de l’organització de l’esdeveniment o per causa de força major.

Moritz es reserva el dret de substituir els premis per d’altres de valor similar en cas que sigui necessari pels motius que consideri oportuns, comunicant-ho sempre de la manera adequada.

 

3.- LLIURAMENT DE PREMIS:


L’assignació del premi és automàtica i el regal és directe, sempre que es compleixi els requisits esmentats de participació. 

En cap cas el premi es podrà reemborsar o cedir a terceres persones.


4.- EXCLUSIONS:


No podran participar en la promoció les persones vinculades mitjançant contracte de treball o de prestacions de serveis professionals a Moritz, Bebinter, Cobecsa, Grupo La Zaragozana, Grupo Ágora, així com als distribuïdors concessionaris, proveïdors o ensenyes distribuïdores, ni els seus familiars directes.


5.- ÀMBIT PROMOCIONAL:


Les participacions en el sorteig es limiten a l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya, i, per tant, el premi només es lliurarà a guanyador/a residents a Catalunya i no es podrà sol·licitar el lliurament dels premis en cap altre indret de la geografia espanyola.

 

6.- ALTRES CONDICIONS:


Moritz declina qualsevol mena de responsabilitat pels danys o les reclamacions produïts posteriorment en relació amb els premis que són objecte de la promoció.

En el cas que detecti irregularitats en el comportament dels participants, l’organització es reserva el dret d’eliminar el participant de la promoció.

Participar en aquesta promoció implica l’acceptació d’aquestes bases sense cap reserva. Aquesta promoció està limitada a majors de 18 anys.

Moritz es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals.

Els premis d’aquesta promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador, no es podrà fer servir el seu valor en diners i només es podran cedir a un tercer amb el consentiment explícit de Moritz.

Moritz quedarà eximida de qualsevol obligació o compensació amb els participants si per causa de força major o imperatiu legal aquesta promoció s’hagués d’anul·lar o suspendre, situació que es faria saber als participants de la manera escaient.

Als premis d’aquesta promoció se’ls aplicaran totes les disposicions de caràcter fiscal pertinents, segons la legislació en vigor.

 

7.- TRIBUTACIÓ


Els premis objecte d’aquesta promoció estan subjectes a tributació d’acord amb la normativa vigent. L’organitzador és responsable d’efectuar al seu càrrec el pagament de les taxes i de realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels premis sortejats. No obstant això, aquesta responsabilitat no eximeix el participant guanyador de realitzar les declaracions fiscals pertinents en els moments oportuns segons la legislació específica.

 

8.- Les bases d’aquesta promoció seran degudament protocol·litzades davant notari i dipositades a la base notarial ABACO.

 

9.- DADES PERSONALS:


Us informem que, en compliment d’allò que estableix la normativa nacional i europea vigent de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, en participar en aquesta promoció esteu donant expressament el vostre consentiment a Cerveses Moritz S.A. perquè, com a responsable, tracti les vostres dades personals per permetre la vostra participació en aquesta promoció, publiqui el vostre nom i cognoms en qualsevol dels mitjans descrits en cas que resulteu guanyadors i us enviï comunicacions electròniques o telefòniques relatives a aquesta promoció.

D’altra banda, empreses vinculades a Cerveses Moritz S.A. o a tercers proveïdors de serveis de comunicacions electròniques, i altres serveis de seguretat i allotjament poden tractar les vostres dades per compte de Moritz com a responsables del tractament per a la gestió

d’aquests serveis, fins i tot en els casos en què aquestes es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, sempre que legalment garanteixin el nivell adequat de protecció exigit per la normativa europea.

En virtut del vostre consentiment, les vostres dades personals es conservaran mentre no en sol·liciteu l’oposició o la supressió, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

En qualsevol moment podeu retirar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament tot adreçant-vos al nostre Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a dpo@agoragp.com o mitjançant una comunicació escrita al carrer Ramon Berenguer IV, 1, 50007, Saragossa (Espanya), indicant en tots dos casos la referència “Dades personals” i el dret que exerciu, així com adjuntant una còpia del vostre DNI o document identificatiu substitutori. En el cas que no siguin atesos els vostres drets, podeu fer una reclamació davant l’autoritat de control. Per obtenir més informació sobre com duem a terme el tractament de les vostres dades, podeu consultar la nostra política de privacitat a http://www.agoragrupo.com/politica-de-privacidad/.

Participar en aquesta promoció implica la plena acceptació de les bases. Moritz es reserva el dret de modificar o ampliar, en qualsevol moment, aquestes bases promocionals segons les seves necessitats i consideracions, així com per qualsevol canvi legislatiu o per l’entrada en vigor de normes que puguin afectar aquesta promoció. Els canvis que es facin en aquestes bases promocionals seran degudament comunicats als participants de la promoció a través de l’actualització a la pàgina web.